โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงละคร และการประกวดคัดลายมือ เป็นการส่งเสริมทักษะภาษาไทย