โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาได้เปรียบวันส่งเสริมภู่พิเศษ24 มิถุนายน 2565 โดยนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ตะเข... บังคับเลี้ยว เลื่อกขีดขั้้นเล้นเล้นเล้นจ์ และเก่งกล้าที่จะเล...