กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563