กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม

Miss Jutamas Maprang-on

Teacher

คัสติกา อรัญโชติ.jpg

Miss Kudtika  Arunchod

Teacher

สิงหาคีริศวร์ พลไชย.jpg

Mr.Singhakiris  Ponchai

Teacher