วันที่ 15 มกราคม 2563  คุณทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ได้รับรางวัล 6 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดงจากการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต3 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม- 11 พฤศจิกายน 2562 และ 4 เหรียญทองจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชาติเมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562  โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัล และขอบคุณนักเรียน คุณครูผู้ฝึกสอนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน รวมถึงทุกส่วนงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและให้การสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาการในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้