งานทะเบียน

S__21938181.jpg

น.ส.พิไลภรณ์  หะธรรมวงษ์

ส่วนงานวิชาการและนายทะเบียน

รวิษฎา อินทะสาร.jpg

น.ส.รวิษฎา  อินทะสาร 

หัวหน้างานบุคคล

นราวรรณ สุ่นตระกูล.jpg

นางนราวรรณ  สุ่นตระกูล

จนท.งานทะเบียนนักเรียน

เคียงเดือน เพชรภา.jpg

น.ส.เคียงเดือน เพชรภา

จนท.ธุรการงานบุคคล+ทะเบียน

อ้อยใย ปิงเมือง.jpg

น.ส.อ้อยใจ    ปิงเมือง 

จนท.อาคาร สถานที่

อรทัย ครูเอิน.jpg

นางอรทัย  ครูเอิน

งานแนะแนวและกิจการนักเรียน

นาถนรี ปรียานนท์.jpg

น.ส.นาถนรี  ปรียานนท์

จนท.ธุรการฝ่ายวิชาการ