งานทะเบียน

น.ส.พิไลภรณ์  หะธรรมวงษ์

ส่วนงานวิชาการและนายทะเบียน

น.ส.รวิษฎา  อินทะสาร 

หัวหน้างานบุคคล

นางนราวรรณ  สุ่นตระกูล

จนท.งานทะเบียนนักเรียน

น.ส.เคียงเดือน เพชรภา

จนท.ธุรการงานบุคคล+ทะเบียน

น.ส.อ้อยใจ    ปิงเมือง 

จนท.อาคาร สถานที่

นางอรทัย  ครูเอิน

งานแนะแนวและกิจการนักเรียน

น.ส.นาถนรี  ปรียานนท์

จนท.ธุรการฝ่ายวิชาการ

© 2019 by Satit Udomseuksa School