งานธุรการ

ศรีวงศ์ อ่อนยั่งยืน.jpg

นางศรีวงศ์  อ่อนยั่งยืน

หัวหน้าการเงิน

พรวิภา หมั่นภักดี.jpg

นางพรวิภา    หมั่นภักดี

จนท.การเงินรับ

วนิดา แซ่อึ้ง.jpg

น.ส.วนิดา    แซ่อึ้ง

จนท.การเงินรับ

อมรรัตน์ ยี่ผาสุข.jpg

นางอมรรัตน์    ยี่ผาสุข

จนท.ยานพาหนะ รับ-ส่ง

มนทิชา เนียมงาม.jpg

นางมนทิชา    เนียมงาม

จนท.งานอนามัย

กฤษฎา แอสุวรรณ.jpg

นายกฤษฎา    แอสุวรรณ

จนท.สหกรณ์/ร้านค้า

เฉลิมพล พันธ์เฉลิมชัย.jpg

นายเฉลิมพล  พันธ์เฉลิมชัย

จนท.เทคนิคคอมพิวเตอร์

ธนารักษ์ ภูหินกอง.jpg

นายธนารักษ์   ภูหินกอง

จนท.เทคนิคคอมพิวเตอร์

S__21782574.jpg

นางสาวศศิธร ศรีสัจจพจน์

จนท.เทคนิคคอมพิวเตอร์