งานธุรการ

นางศรีวงศ์  อ่อนยั่งยืน

หัวหน้าการเงิน

นางพรวิภา    หมั่นภักดี

จนท.การเงินรับ

น.ส.วนิดา    แซ่อึ้ง

จนท.การเงินรับ

นางอมรรัตน์    ยี่ผาสุข

จนท.ยานพาหนะ รับ-ส่ง

นางมนทิชา    เนียมงาม

จนท.งานอนามัย

นายกฤษฎา    แอสุวรรณ

จนท.สหกรณ์/ร้านค้า

นายเฉลิมพล  พันธ์เฉลิมชัย

จนท.เทคนิคคอมพิวเตอร์

นายธนารักษ์   ภูหินกอง

จนท.เทคนิคคอมพิวเตอร์

นางสาวศศิธร ศรีสัจจพจน์

จนท.เทคนิคคอมพิวเตอร์

© 2019 by Satit Udomseuksa School