งานประชาสัมพันธ์

Nuanchong Choocha.jpg

นางนวลละออง  ชูชัย

หัวหน้าประชาสัมพันธ์

ฉันทนา ลีโนนอด.jpg

น.ส.ฉันทนา  ลีโนนอด

เจ้าหน้าที่ ธุรการประชาสัมพันธ์

สกุลทิพย์ แซ่หว่อง.jpg

น.ส.สกุลทิพย์  แซ่หว่อง

เจ้าหน้าที่ ธุรการประชาสัมพันธ์