เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น
ด้วยขณะนี้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย โดยมีส่วนราชการหลายหน่วยงานร่วมกันป้องกันการระบาดของโรคอย่างเข้มแข็ง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค จึงมีการกำหนดมาตรการการป้องกันหลายประการ เพื่อให้สถานศึกษาถือปฏิบัติ โดยเฉพาะให้ชะลอการจัดกิจกรรมทุกประเภทที่มีบุคคลภายนอกมาร่วมกิจกรรม
ในการนี้โรงเรียนจึงพิจารณาเปลี่ยนแปลงกำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ดังนี้
1. ยกเลิกกิจกรรมเรียนเสริมพิเศษภาคฤดูร้อนที่กำหนดไว้เดิม สำหรับค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนจะโอนไปเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา 2563
2. เลื่อนกำหนดการกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร-วุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ไปเป็นช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
3. อนึ่งโรงเรียนปิดภาคเรียนประจำปีตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม – 17 พฤษภาคม 2563 และเปิดเรียนวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณท่านผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนเสมอมา
ทั้งนี้ ผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารของโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.sus.ac.th Facebook fanpage : Satit udomseuksa School
Instagram : Satit_pattaya