เอกสารและหลักฐานการรับสมัคร นศท.ชั้นปีที่1
ให้นักเรียนที่สนใจเรียน ร.ด. เตรียมความพร้อมร่างกายให้เรียบร้อย เพื่อรับการทดสอบ

1. ใบสมัคร ทบ.๓๔๙-๐๐๑ (ร.ด.1) พร้อมกรอกเอกสารให้เรียบร้อยด้วยลายมือตัวบรรจง (มารับในวันที่ 1 ก.ค. 63)
2. สำเนาทะเบียนบ้านบัจจุบันของผู้สมัคร จำนวน 1 ใบ
3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ใบ
4. สำเนาหลักฐานการศึกษา วุฒิ ม.3 (ใบ ปพ.1) จำนวน 1 ใบ
5. เงินสด 50บาท เพื่อเป็นค่าตรวจร่างกายทำใบรับรองแพทย์ประกอบการรับสมัคร ในวันรายงานตัว
6. รูปถ่ายสี สวมชุดเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาดรูป 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 1 รูป

Documents File