กิจกรรมวิทยาศาสตร์

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะที่ส่งเสริมให้เด็กสามารถคิดหาเหตุผล  แสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาได้ตามวัยของเด็ก และที่สำคัญให้เด็กได้ลงมือกระทำด้วยตนเองจากสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว