แผนกเนอสเซอรี่

นาง อัจฉรา    โตสำเภา 

หัวหน้าส่วนงานเนอสเซอรี่

น.ส.มนสิณีย์    หว่างพันธ์ 

ครู เนอสเซอรี่

น.ส.ปาริฉัตร  ทองไทย

ผู้ช่วยเนอสเซอรี่

น.ส.มนสิณีย์    หว่างพันธ์

ผู้ช่วยเนอสเซอรี่

น.ส.วนิดา  ต่ออ่อน

ผู้ช่วยเนอสเซอรี่

© 2019 by Satit Udomseuksa School