กิจกรรมสร้างสรรค์

 เด็กได้พัฒนาการคิดและจินตนาการ ถ่ายทอดความคิดความรู้สึกของตนเองอย่างอิสระ โดยผ่านกิจกรรมศิลปะที่หลากหลาย เช่น การวาดภาพ การระบายสี การประดิษฐ์  การปั้น