ค่าธรรมเนียมการศึกษา : อนุบาล - มัธยมศึกษา
Thai Programme
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2562
   ระดับชั้น
ภาคเรียนที่  1
ภาคเรียนที่ 2
ชำระรายปี
อนุบาล 1 - 3
29,000.-
29,000.-
56,550.-
ประถมศึกษาปีที่  1 - 6
27,800.-
27,800.-
54,210.-
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
31,500.-
31,500.-
61,425.-
มัธยมศึกษาปีที่  4 - 6
32,600.-
32,600.-
63,570.-

ค่าธรรมเนียมอื่น:  

 1. ค่าธรรมเนียมการสอบเข้าครั้งละ  500 บาท (3 วิชา อังกฤษ, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย)

 2. ค่าแรกเข้า  20,000 บาท

 3. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  1,800 บาท

     - ค่าประกันอุบัติเหตุ รายปี  500 บาท

     - ค่าบัตรประจำตัวนักเรียนใหม่  500 บาท สำหรับนักเรียนเก่าที่ขึ้นระดับชั้น อ.1, ป.1, ป.4, ม.1 และ ม.4

     - ค่าเสื้อกีฬาสี  300 บาท

     - ค่ากิจกรรมเสริมพิเศษ 500 บาท

   4. ชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนมัธยม(1-6) 800 บาท (อย่างน้อย 2 ครั้ง ในหนึ่งปีการศึกษา)

หมายเหตุ:          

 • ชุดนักเรียนของโรงเรียนมีจำหน่ายที่โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาเท่านั้น.

 • โรงเรียนมีบริการรถตู้ – กรุณาสอบถาม (คิดค่าใช้จ่ายตามระยะทาง)

 • เรียนเสริมพิเศษภาคฤดูร้อน (Summer camp) นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 2 และนักเรียนที่จบช่วงชั้นเนอสเซอรี่ขึ้นอ.1,

      อ.3 ขึ้น ป.1, ป.6 ขึ้น ม.1, ม.3 ขึ้น ม.4 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนา สูติบัตรนักเรียนและพาสปอร์ตสำหรับชาวต่างชาติ 

 2. สำเนา บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตสำหรับชาวต่างชาติบิดา – มารดา (สูติบัตรสำหรับชาวต่างชาติต้องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

 3. สำเนา ทะเบียนบ้านหรือสัญญาเช่าของนักเรียน บิดา มารดา

 4. รูปถ่ายผู้ปกครอง 1.5 นิ้ว ท่านละ 2 รูป

 5. รูปถ่ายนักเรียนต้องสวมชุดนักเรียนของโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา 1.5 นิ้ว 6 รูป

 6. ตามกฏหมายการศึกษา นักเรียนจะต้องแสดงหลักฐานการสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเดิมทุกระดับชั้น 

 7. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลนักเรียน,บิดา,มารดา (ถ้ามี)

เวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์          8:30 น. – 16:30 น.

วันเสาร์                      9:00 น. – 14:30 น.

*เงินค่าธรรมเนียมที่โรงเรียนออกใบเสร็จให้แล้วไม่สามารถขอคืนได้

*ค่าธรรมเนียมการศึกษารวมหนังสือเรียน, ค่านม, อาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา, อาหารว่าง,ค่าทัศนศึกษา, ค่าเข้าค่าย, ค่าบำรุงห้องปฎิบัติการ