Fees: Nursery

Monthly payments only

Satit Udomseuksa School Nursery offers a full time program

for children from 1.6 years old through to 3 years old. 

Our children are placed in the class according to their birth date.

 

การรับสมัคร ช่วงทดลองเรียน 2 อาทิตย์

ค่าใช้จ่ายระหว่าง

ทดลองเรียน 2 อาทิตย์   ค่าประกัน (ผู้ปกครองสามารถซื้อประกันจากโรงเรียนเพิ่มได้

                                      ถ้าต้องการ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการทดลองเรียนนี้ไม่รวมค่าประกัน)

เครื่องนอน                     ผู้ปกครองมีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องนอนให้บุตรหลาน

                                      โดยสามารถซื้อได้จากทางโรงเรียน

บัตรประจำตัวนักเรียน    ไม่จำเป็นต้องมีบัตรในระหว่างการทดลองเรียน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น          3,000 บาท (สำหรับเด็กใหม่เท่านั้น, ทดลองเรียนได้เพียง

                                    ครั้งเดียว)

ค่าใช้จ่ายแรกเข้าสำหรับนักเรียนใหม่

ค่าใบสมัคร                                                                                    1,000.-

ค่าประกัน (สูงสุดถึง 10,000 บาท)                                                 500.-

ค่าเครื่องนอน, ชุดนักเรียน 3 ชุด และชุดนอน 1 ชุด                        3,100.-

บัตรประจำตัวนักเรียน                                                                    500.-

รวม                                                                                               5,100.-

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

1เดือน                           ค่าธรรมเนียมการศึกษา                            5,900.-

รวม                                                                                               11,000.-

3 เดือน (ส่วนลด 5%)   ค่าธรรมเนียมการศึกษา                            17,700.-

ส่วนลด 5%                                                                                    885.-

รวม                                                                                                21,915.-

6เดือน (ส่วนลด 10%) ค่าธรรมเนียมการศึกษา                             35,400.-

ส่วนลด 10%                                                                                 3,540.-

รวม                                                                                               36,960.-