ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 ในวันที่ 7-9 เมษายน 2564 ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-6, ม.1-3 และ ม.4-5