กิจกรรมเกมการศึกษา

กิจกรรมเกมการศึกษา : เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เล่นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์ ภาษา การคิด การสังเกต การเปรียบเทียบ การจับคู่การเรียงลำดับ การแยกแยะ