เป้าหมายของเรา

DSC_8039.jpg
 1. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

 2. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี การมีทักษะชีวิตและ  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

 4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย ค่านิยมอันพึงประสงค์ นำหลักการประชาธิปไตย และเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิต

 5. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ

 6. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 7. ครูจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

 8. สถานศึกษาสร้างระบบ และมาตรการจูงใจให้ครู และบุคลากรมีความมั่นคงในอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญกำลังใจอยู่ได้อย่างยั่งยืน

 9. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

 10. สถานศึกษาสร้างการมีส่วนร่วมของบุคคลในชุมชน/ท้องถิ่น ร่วมจัดการศึกษา

 11. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง

 12. สถานศึกษาจัดระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น