แนวทางเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการระบาด ของโรคมือ เท้า ปาก ของโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา

12857152926376.jpg