แนวทางดำเนินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนเพื่อรองรับ การเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563