ข้อความถึงนักเรียนและผู้ปกครอง

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 นั้น โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาจึงขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับชั้นเป็นวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน เพียงแต่ในวันหยุดของนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จะน้อยลง 
ขอขอบคุณในความร่วมมือด้วยดีเสมอและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้