เรียนผู้ปกครองทุกท่านทราบ
เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมและลดความแออัดไม่ให้หนาแน่นเกินไปโรงเรียนจึงขอกำหนดวันในการจัดจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนโดยแบ่งเป็นระดับชั้น วันและเวลาตามที่กำหนด ขอขอบคุณในความร่วมมือและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
หมายเหตุ : ขอความกรุณาผู้ปกครองเพียง 1 ท่านสำหรับนำนักเรียนมาซื้อเครื่องแบบนักเรียน ในกรณีที่นักเรียนมีพี่น้องต่างระดับชั้นเรียนผู้ปกครองสามารถมาซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียนได้ในวันเดียวกันตามที่ผู้ปกครองสะดวก