ประกันภัย

critical-illness-insurance-plans.jpg

คลินิกที่คุณสามารถใช้ประกันอุบัติเหตุในโรงเรียน:

  • คลินิกกรุงเทพพัทยา-จอมเทียน

  • คลินิกนาเกลือการแพทย์

 

1. ในกรณีนักเรียนที่เกิดอุบัติเหตุภายในสถานศึกษาหรือภายใต้การควบคุมของครู-อาจารย์บุคลากรของโรงเรียน. นักเรียนสามารถไปรับบริการในสถานพยาบาลทีกําหนดให้ไว้ได้ทุกแห่งโดยไม่ต้องสํารองจ่ายได้ตามสิทธิ วงเงินประกันภัย

2. กรณีนักเรียนทีเกิดอุบัติเหตุภายนอกสถานศึกษาและนอกเวลาเรียน ให้นักเรียนนำบัตรประจําตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชน ไปใช้ได้ที่   โรงพยาบาลท้องถิ่นทุกแห่ง ใช้สิทธิ การรักษาพยาบาลตามวงเงินได้โดยไม่ต้องสํารองจ่าย และการสํารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลระดับสากล เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา และโรงพยาบาลกรุงเทพระยองหรือสถานพยาบาลอื่นๆทีมิได้อยู่ในสัญญาผู้ปกครองจะต้องสํารองจ่าย แล้วนําใบเสร็จรับเงินตัวจริงเท่านั้น พร้อมทั้งใบรับรองแพทย์มาที่ห้องธุรการของโรงเรียน เพื่อนําไปเบิกกับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้ตามสิทธิ