หลักสูตร ระดับอนุบาล

Baner.jpg

หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา

          โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการเล่น เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางและการลงมือปฏิบัติ ให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เป็นผลให้เกิดพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เรียนรู้สิ่งต่างๆจากประสบการณ์ตรงบนพื้นฐานความสัมพันธ์การร่วมมือกันของผู้ปกครองและชุมชน ปลูกฝังให้เด็กเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทยโดยสอดคล้องกับความเป็นสากล

          รูปแบบการเรียนการสอนเป็นการบูรณาการทั้งทางด้านเนื้อหาสาระ และทักษะกระบวนการผ่านการจัดกิจกรรม

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา

  1. เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี

  2. เด็กมีสุขภาพจิตดี มีสุนทรีภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม

  3. เด็กมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

  4. เด็กมีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสารและการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดหมายที่กำหนด สถานศึกษาได้กำหนดโครงสร้างดังนี้

รูปแบบการจัดกิจกรรม

          รูปแบบการเรียนการสอนเป็นการบูรณาการทั้งทางด้านเนื้อหาสาระ และทักษะกระบวนการผ่านการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมและกิจวัตรประจำวันตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการโดยดำเนินการเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ไปพร้อมๆกันในแต่ละวันดังนี้

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม

          1. กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ  ส่งเสริมการพัฒนาของร่างกาย นักเรียนสามารถเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างอิสระตามจังหวะดนตรี

Picture1.png

2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์  เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้เนื้อหาสาระผ่านกระบวนการต่างๆด้วยรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การลงมือปฏิบัติ การทดลองการแก้ปัญหา การเล่นเกม การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

Picture2.png

3. กิจกรรมสร้างสรรค์  เด็กได้พัฒนาการคิดและจินตนาการ ถ่ายทอดความคิดความรู้สึกของตนเองอย่างอิสระ โดยผ่านกิจกรรมศิลปะที่หลากหลาย เช่น การวาดภาพ การระบายสี การประดิษฐ์  การตัด การพับ การปั้น

Picture3.png

4. กิจกรรมเสรี  กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นตามมุมต่างๆตามความสนใจซึ่งเด็กๆมีอิสระในการเล่น การตัดสินใจ เช่น มุมหมอ มุมบ้าน มุมหนังสือนิทาน มุมบล็อก      มุมวิทยาศาสตร์ และมุมบทบาทสมมุติ

Picture4.png

5. กิจกรรมกลางแจ้ง  เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ แต่ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้เด็กได้คิด ได้ตัดสินใจเลือกเล่นอย่างอิสระด้วยตนเอง เช่น การเล่นสนาม เล่นเครื่องเล่น ว่ายน้ำ

Picture5.png

6. กิจกรรมเกมการศึกษา  เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เล่นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์ ภาษา การคิด การสังเกต การเปรียบเทียบ การจับคู่การเรียงลำดับ การแยกแยะ

Picture6.png
กิจกรรมอนุบาล.jpg
กิจกรรมอนุบาล.jpg