วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศจากโครงการ “รักการอ่าน” ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการอ่าน นิสัยรักการอ่านและพัฒนาด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ในขั้นสูงต่อไป ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งทุกคน