กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

น.ส.จินจิรา  กลมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

น.ส.ศิรินันท์   ปราบคนชั่ว

ครู วิทยาศาสตร์ 

ว่าที่ ร.ต.หญิงกาญจนาถ  ไชยนพวัฒน์

ครู วิทยาศาสตร์ 

© 2019 by Satit Udomseuksa School