วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นางสาวติน่า  สาลี, นางสาววรนุช   รัฐฐาน, นางสาววิภาดา  พรมยอดแว่น และ นางสาวชนานา   โตประเสริฐ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5และ 6  โปรแกรมภาษาอังกฤษ เป็นตัวแทนของโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น 10 ทีมสุดท้ายจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น  40 ทีม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของสาธิตอุดมศึกษาทั้ง 4 คน และคุณครูผู้ฝึกสอนได้แก่นายสิงหาคีริศวร์  พลไชย  และนางสาวคัสติกา  อรัญโชติ มา ณ โอกาสนี้