1. พัฒนาการบริหารจัดการ การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์ คุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งสู่คุณภาพระดับสากล

  3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย หลักการประชาธิปไตย และเศรษฐกิจพอเพียง สู่นักเรียน

  4. สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

pastedImage0.png