กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ

กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ : ส่งเสริมการพัฒนาของร่างกาย นักเรียนสามารถเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างอิสระตามจังหวะดนตรี

© 2019 by Satit Udomseuksa School