กิจกรรมเสริมประสบการณ์

เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้เนื้อหาสาระผ่านกระบวนการต่างๆด้วยรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การลงมือปฏิบัติ การทดลองการแก้ปัญหา การเล่นเกม การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้