วันที่  3 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาได้จัดให้มีการสอบสายเพื่อเป็นการให้นักเรียนได้สอบเลื่อนขั้นความสามารถของตนเอง ซึ่งการสอบสายเป็นไปตามมาตรฐานของสมาพันธ์เทควันโด้โลก และสมาคมเทควันโด้แห่งประเทศไทย โดยในการนี้ Master Anold  Thansirichai  4th Dan, BlackBelt, World Taekwondo Academy No.05313124 3rd Class Taekwondo Master, World Taekwondo Academy No.3062001 ได้ให้เกียรติมาเป็นอาจารย์ผู้สอบสายในครั้งนี้