ทุนการศึกษาพิเศษสำหรับนักเรียนใหม่ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สมัครเข้าเรียนตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

© 2019 by Satit Udomseuksa School