เนอสเซอรี่

หลักสูตรสถานศึกษา:  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยอิงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ปี 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ

Slide1.JPG

การประเมินพัฒนาการ:

1. รายงานพัฒนาการเด็กส่งผู้ปกครองทุก 3 เดือน เกี่ยวกับพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

2. บันทึกแบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ  เป็นการบันทึกพฤติกรรมความสามารถ ตามช่วงอายุเพื่อติดตามแก้ไขพัฒนาโดยร่วมมือกับผู้ปกครอง

3. แบบสังเกตประเมินคุณภาพเด็ก เพื่อพัฒนาเด็กให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

          บุคลากรที่จัดประสบการณ์และการอบรมเลี้ยงดูเด็กมีความชำนาญและประสบการณ์มากกว่า 10 ปีมีความรู้ความสามารถในด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก  สังเกต วิเคราะห์ในเด็กแต่ละคน เพื่อจัดประสบการณ์และการบริบาลได้ถูกต้องเหมาะสม  ซึ่งจะทำให้เด็กได้ รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ และการเรียนรู้

          สาธิตเนอสเซอรี่จัดประสบการณ์  ให้กับเด็กในรูปแบบบูรณาการกิจกรรม ผ่านการเล่นและลงมือทำกับสื่ออุปกรณ์หลากหลายที่เสริมทักษะพัฒนาการ    โดยมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญาให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัย และมีทักษะด้านการใช้ชีวิตประจำวัน

กิจกรรมเนิร์สรี่1.jpg

กิจกรรมกลางแจ้ง : เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ แต่ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้เด็กได้คิด ได้ตัดสินใจเลือกเล่นอย่างอิสระด้วยตนเอง เช่น การเล่นสนาม เล่นเครื่องเล่น 

กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ : ส่งเสริมการพัฒนาของร่างกาย นักเรียนสามารถเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างอิสระตามจังหวะดนตรี

กิจกรรมเสรี : กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นตามมุมต่างๆตามความสนใจซึ่งเด็กๆมีอิสระในการเล่น การตัดสินใจ เช่น มุมหมอ มุมบ้าน มุมหนังสือนิทาน มุมบล็อก   มุมดนตรี และมุมบทบาทสมมติ

กิจกรรมสร้างสรรค์ : เด็กได้พัฒนาการคิดและจินตนาการ ถ่ายทอดความคิดความรู้สึกของตนเองอย่างอิสระ โดยผ่านกิจกรรมศิลปะที่หลากหลาย เช่น การวาดภาพ การระบายสี การประดิษฐ์  การปั้น

กิจกรรมเกมการศึกษา : เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เล่นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์ ภาษา การคิด การสังเกต การเปรียบเทียบ การจับคู่การเรียงลำดับ การแยกแยะ

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ : เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้เนื้อหาสาระผ่านกระบวนการต่างๆด้วยรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การลงมือปฏิบัติ การทดลองการแก้ปัญหา การเล่นเกม การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ :  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะที่ส่งเสริมให้เด็กสามารถคิดหาเหตุผล         แสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาได้ตามวัยของเด็ก และที่สำคัญให้เด็กได้ลงมือกระทำด้วยตนเองจากสิ่งแวดล้อม     รอบๆ ตัว 

กิจกรรมทักษะชีวิต :  เด็กๆ เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส การเลียนแบบ การเล่นอย่างมีความสุข การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ฝึกการแก้ปัญหาใช้เหตุผลจากประสบการณ์ตรง และปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม