แผนก ปฐมวัย

นิตยา พัฒนา.jpg

นางนิตยา    พัฒนา 

ครู อนุบาล

วัชรีกร จันพิศาล.jpg

ครู อนุบาล

น.ส.วัชรีกร    จันพิศาล

อารียา ปานพรหม.jpg

น.ส.อารียา    ปานพรหม

ครู อนุบาล

ปานทิพย์ พรหมมา.jpg

ครู อนุบาล

น.ส.อารียา    ปานพรหม

ณัฐชยา ชนูนันท์.jpg

นางณัฐชยา    ชนูนันท์

ครูอนุบาล EP.

น.ส.จิราพัชร  กมลรักษ์

ครูอนุบาล 

May Dolor Magpale.jpg

Miss May Dolor G.Magpale

Teacher

Melanie D Castro.jpg

Teacher

Miss Melanie  Castro

Emma Bendana.jpg
Melodith Jane Berido.jpg

Mrs. Emma Gocela Bendana

Teacher

Mrs.Melodith Berido

Teacher

อรนุช คงมั่น.jpg
Julyden Duyag.jpg

ผช.ครูอนุบาล

นางอรนุช    คงมั่น

Teacher

Miss Julyden  C. Duyog

อำไพ เผ่าดี.jpg

น.ส.อำไพ   เผ่าดี

ผช.ครูอนุบาล

อรัญญา ช่างถม.jpg

นางอรัญญา  ช่างถม

ผช.ครูอนุบาล

ธนาภรณ์ ทับทิมทอง.jpg
แสงระวี พูลผล.jpg

น.ส.ธนาภรณ์  ทับทิมทอง

ผช.ครูอนุบาล

น.ส.แสงระวี  พูลผล

ผช.ครูอนุบาล

พิชชาพร ยอดเกิด.jpg

น.ส.พัชชาพร  ยอดเกิด

ผช.ครูอนุบาล