แผนก ปฐมวัย

นางนิตยา    พัฒนา 

ครู อนุบาล

ครู อนุบาล

น.ส.วัชรีกร    จันพิศาล

น.ส.อารียา    ปานพรหม

ครู อนุบาล

ครู อนุบาล

น.ส.อารียา    ปานพรหม

ครูอนุบาล EP.

นางณัฐชยา    ชนูนันท์

น.ส.จิราพัชร  กมลรักษ์

ครูอนุบาล 

Miss May Dolor G.Magpale

Teacher

Teacher

Miss Melanie  Castro

Mrs. Emma Gocela Bendana

Teacher

Mrs.Melodith Berido

Teacher

ผช.ครูอนุบาล

นางอรนุช    คงมั่น

Teacher

Miss Julyden  C. Duyog

น.ส.อำไพ   เผ่าดี

ผช.ครูอนุบาล

นางอรัญญา  ช่างถม

ผช.ครูอนุบาล

น.ส.ธนาภรณ์  ทับทิมทอง

ผช.ครูอนุบาล

น.ส.แสงระวี  พูลผล

ผช.ครูอนุบาล

น.ส.พัชชาพร  ยอดเกิด

ผช.ครูอนุบาล

© 2019 by Satit Udomseuksa School