แผนก ปฐมวัย

นางนิตยา    พัฒนา 

ครู อนุบาล

ครู อนุบาล

น.ส.วัชรีกร    จันพิศาล

น.ส.อารียา    ปานพรหม

ครู อนุบาล

ครู อนุบาล

น.ส.อารียา    ปานพรหม

นางเนาวรัตน์  หอมเหมือน

ครู อนุบาล

น.ส.จิราพัชร  กมลรักษ์

ครูอนุบาล 

Miss May Dolor G.Magpale

Teacher

ครูอนุบาล EP.

นางณัฐชยา    ชนูนันท์

Miss Melanie  Castro

Teacher

Mrs.Melodith Berido

Teacher

Mrs. Emma Gocela Bendana

Teacher

Teacher

Miss Julyden  C. Duyog

นางอรนุช    คงมั่น

ผช.ครูอนุบาล

นางอรัญญา  ช่างถม

ผช.ครูอนุบาล

น.ส.อำไพ   เผ่าดี

ผช.ครูอนุบาล

น.ส.วิชุดา  ลิ้มกุล

ผช.ครูอนุบาล

น.ส.ธนาภรณ์  ทับทิมทอง

ผช.ครูอนุบาล

ผช.ครูอนุบาล

น.ส.แสงระวี  พูลผล

น.ส.พัชชาพร  ยอดเกิด

ผช.ครูอนุบาล

น.ส.วารุณี  ทวีสุข

ครูอนุบาล 

© 2019 by Satit Udomseuksa School