แผนก ปฐมวัย

นิตยา พัฒนา.jpg

นางนิตยา    พัฒนา 

ครู อนุบาล

วัชรีกร จันพิศาล.jpg

ครู อนุบาล

น.ส.วัชรีกร    จันพิศาล

อารียา ปานพรหม.jpg

น.ส.อารียา    ปานพรหม

ครู อนุบาล

ครู อนุบาล

น.ส.อารียา    ปานพรหม

จิราพัชร กมลรักษ์.jpg

ครูอนุบาล EP.

นางณัฐชยา    ชนูนันท์

น.ส.จิราพัชร  กมลรักษ์

ครูอนุบาล 

May Dolor Magpale.jpg

Miss May Dolor G.Magpale

Teacher

Teacher

Miss Melanie  Castro

Emma Bendana.jpg
Melodith Jane Berido.jpg

Mrs. Emma Gocela Bendana

Teacher

Mrs.Melodith Berido

Teacher

Julyden Duyag.jpg

ผช.ครูอนุบาล

นางอรนุช    คงมั่น

Teacher

Miss Julyden  C. Duyog

อำไพ เผ่าดี.jpg

น.ส.อำไพ   เผ่าดี

ผช.ครูอนุบาล

นางอรัญญา  ช่างถม

ผช.ครูอนุบาล

ธนาภรณ์ ทับทิมทอง.jpg

น.ส.ธนาภรณ์  ทับทิมทอง

ผช.ครูอนุบาล

น.ส.แสงระวี  พูลผล

ผช.ครูอนุบาล

น.ส.พัชชาพร  ยอดเกิด

ผช.ครูอนุบาล