กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Rizpah Ogang.jpg

Miss Rizpah  A.Ogang

Teacher

Lordelina B  Engbino.jpg

Mrs.Lordelina B. Engbino

Teacher

Janet Ybanez.jpg

Mrs.Janet  C.Ybanez

Teacher

Mrs.Pavida  Kunsatian

Teacher

Mr.Jerex John S.Matas

Teacher

Mr.Edmhar M.Alborte

Teacher