คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 5 รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้สำนึกถึงพระคุณของพ่อและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อแห่งแผ่นดินเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563