กิจกรรมเสรี

กิจกรรมเสรี : กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นตามมุมต่างๆตามความสนใจซึ่งเด็กๆมีอิสระในการเล่น การตัดสินใจ เช่น มุมหมอ มุมบ้าน มุมหนังสือนิทาน มุมบล็อก   มุมดนตรี และมุมบทบาทสมมติ