โครงการ “Satit Charity” 

วันนี้คุณทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษานำพี่ๆนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาไปเยี่ยมน้องๆที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยาตามโครงการ“Satit Charity” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแบ่งปันและเติมความสุขให้กับน้องๆรวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียนที่กำลังเติบโตเป็นวัยรุ่นและเป็นเยาวชนของชาติที่มีคุณภาพในอนาคตให้มีความตระหนักในเรื่องของการดำเนินชีวิตว่าจะใช้ชีวิตเพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สมรสและมีครอบครัวเมื่อพร้อม เพื่อสร้างครอบครัวให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป