กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

น.ส.อัจฉรา    ฝั่งชลจิตต์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

น.ส.ศิริลักษณ์    สังข์ทอง

ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายศตนันท์  ลักขษร

ครูคอมพิวเตอร์

© 2019 by Satit Udomseuksa School