กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

อัจฉรา ฝั่งชลจิตต์.jpg

น.ส.อัจฉรา    ฝั่งชลจิตต์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ศิริลักษณ์ สังข์ทอง.jpg

น.ส.ศิริลักษณ์    สังข์ทอง

ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ศตนันท์ ลักขษร.jpg

นายศตนันท์  ลักขษร

ครูคอมพิวเตอร์