ตามที่โรงเรียนได้มีมาตรการในการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการจัดจุดคัดกรองจำนวน 4 ขั้นตอนก่อนเข้าพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนทุกครั้งสำหรับนักเรียนทุกคน   ปัจจุบันโรงเรียนได้ติดตั้งระบบกล้องแสกนหน้าเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ(Face Recognition Body Temperature Detection) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิให้มีความแม่นยำและถูกต้องมากยิ่งขึ้น  ขอให้ผู้ปกครองได้มั่นใจว่าทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคและให้ความสำคัญกับระบบการคัดกรองอย่างเคร่งครัดและเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยสำหรับนักเรียนในปกครองของทุกท่านอย่างดียิ่ง