โปรแกรมภาษาอังกฤษ

ยินดีต้อนรับสู่ โปรแกรมภาษาอังกฤษ

หลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษได้ยึดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ค.ศ.2008) มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 70 % และ อีก 30% เป็นภาษาไทย ตัวอย่างเช่น วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา เรามีนักเรียนจากหลากหลายเชื้อชาติที่กำลังศึกษาในหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ นี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเปิดรับทุกๆวัฒนธรรมจากทั่วโลกที่มีความแตกต่างกันไป เรามีคุณครูที่เป็นเจ้าของภาษาและคุณครูที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ และมีคุณสมบัติและเชี่ยวชาญเฉพาะในวิชาที่สอน

 

หลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษของเรามอบการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนในทุกๆระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน้าที่สำคัญของเราคือการจัดเตรียมวิธีการต่างๆที่จะช่วยให้นักเรียนของเรามีพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในระดับสูง เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถต่อยอดได้ในวิชาอื่นๆ และยังช่วยให้เข้าใจประเพณี วัฒนธรรม และวรรณกรรมในบริบทของโลกได้มากขึ้น มากไปกว่านั้น เรายังมุ่งหวังให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างรอบด้าน

ในพื้นที่ทีมีความปลอดภัยและเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เรายังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาในด้านอื่นๆ เช่น ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านดนตรี และอื่นๆ ตามความชอบของนักเรียน

DSC_8581.jpg
0098.JPG
DSC09848.jpg

ระดับชั้นประถมศึกษา

การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้เนื้อหาวิชา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสามารถของตนเอง และพัฒนาความสามารถของ ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาทั้ง 8 กลุ่มสาระตามที่โรงเรียนกำหนดเพื่อตรวจสอบความสนใจ และความถนัดของตนเอง โรงเรียนต้องการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักเหตุ รู้จักผล สามารถคิดแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบตามหลักกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และเพิ่มเติมศักยภาพของนักเรียนให้มีความเชื่อมั่นและเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ

DSC_8589.jpg
DSC_8650.jpg

ระดับมัธยมศึกษา

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัด และความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหามีทักษะ ในการดำเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ไปพร้อมกับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ความคิด และความดีงาม เน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยาการ และเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ พร้อมมุ่งพัฒนาตนต่อไป