วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 นายแมกซ์  อิมโมเนน นายชุณหา   มิ่งขวัญ และนางสาวกิดากร  บานติ้งแฮม นักเรียนระดับชั้น ม.6  เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย จากการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ทำดี..ไม่ต้องเดี๋ยว”ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยมีนายฐากูร ชวนะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งทั้ง 3 คน ด้วยค่ะ