จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาตระหนักและเข้าใจถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ผู้ปกครองอาจกำลังเผชิญอยู่ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  จึงดำเนินการจัดมาตรการช่วยหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง  ลดค่าธรรมเนียมการเรียนทุกระดับชั้น ของปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนเก่าทุกคน(ยกเว้นนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2563) 
ในกรณีที่ผู้ปกครองได้ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนเต็มจำนวนแล้วผู้ปกครองจะได้รับส่วนลดนี้ในภาคเรียนถัดไป(สำหรับผู้ปกครองที่ชำระภายในระยะเวลาที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น)

12m2020.jpg