กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

จุฬารัตน์ พิพันเพียง.jpg

น.ส.จุฬารัตน์  พิพันเพียง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

จรียา สีเทพ.jpg

น.ส.จรียา  สีเทพ

ครูสังคม

ศศิธร เผินสูงเนิน.jpg

น.ส.ศศิธร  เผินสูงเนิน

ครูสังคม

สิทธิโชค ขุมมา.jpg

นายสิทธิโชค  ชุมมา

ครูสังคม