กิจกรรมทักษะชีวิต

กิจกรรมทักษะชีวิต :  เด็กๆ เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส การเลียนแบบ การเล่นอย่างมีความสุข การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ฝึกการแก้ปัญหาใช้เหตุผลจากประสบการณ์ตรง และปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม