โปรแกรมภาษาไทย

ระดับประถมศึกษา 
           โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงได้กำหนดอัตราส่วนครูต่อนักเรียนที่เหมาะสม และจัดชั้นเรียนขนาดเล็ก สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของนักเรียนในทุกๆด้านให้เติบโตไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพเป็นเลิศในด้านบุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำ ความคงแก่เรียนด้วยวิถีแห่งปัญญา เป็นพลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ
            มีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้เนื้อหาวิชา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสามารถของตนเอง และพัฒนาความสามารถของ ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพในช่วงชั้นที่1 (ป. 1 – 3) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาทั้ง8 กลุ่มสาระตามที่โรงเรียนกำหนดเพื่อตรวจสอบความสนใจ และความถนัดของตนเอง ในช่วงชั้นที่ 2         (ป. 4 – 6) ผู้เรียนจะได้เลือกเรียน ในวิชาที่ตนเองถนัดและสนใจเป็นพิเศษ เพิ่มเติมจากเนื้อหาที่โรงเรียนกำหนดให้ เพื่อเติมเต็มศักยภาพของตนเอง นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนต้องการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักเหตุ รู้จักผล สามารถคิดแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบตามหลัก และกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ และมีทักษะความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
DSC_0496.JPG

ระดับมัธยมศึกษา. Lower Secondary Level

หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Secondary Level Curriculum 

              การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัด และความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหามีทักษะ ในการดำเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐาน ในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ 

Screenshot 2019-05-13 at 09.02.39.png

หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Upper Secondary Level

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

             เน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยาการ และเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตน และประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้นำ และผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ 

Screenshot 2019-05-13 at 09.06.04.png

ตัวอย่างตารางเวลา