Satit Special Education Needs Center

newscms_thaihealth_c_bcfhjlntwz28.jpg

โครงการเรียนร่วมSatit SEN Center

            โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาได้ริเริ่มให้มีโครงการเรียนร่วมSatit SEN Center ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560  จนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้นำความรู้และทักษะพื้นฐานการดำรงชีวิตไปใช้ในชีวิตจริง เสริมสร้างผู้เรียนให้มีความสุข สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการประสานงานการเรียนร่วม และติดตามผลการเรียนร่วมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งต่อองค์ความรู้และสร้างทัศนคติทางบวกในการช่วยเหลือเด็กพิเศษให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง