กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

อภิชา วัฒนะวิโรฒ.jpg

นายอภิชา  วัฒนะวิโรฒ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

อลงกรณ์ ต้นประดับ.jpg

นายอลงกรณ์    ต้นประดับ

ครูพละศึกษา

แทนคุณ บุญประสาน.jpg

นายแทนคุณ  บุญประสาน

ครู สุขศึกษา