กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายอภิชา  วัฒนะวิโรฒ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายอลงกรณ์    ต้นประดับ

ครูพละศึกษา

นายแทนคุณ  บุญประสาน

ครู สุขศึกษา

© 2019 by Satit Udomseuksa School