คณะผู้บริหาร

นายวิศัลย์    เพ็ชรตระกูล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

น.ส.ทิฐิพันธ์    เพ็ชรตระกูล

ผู้จัดการโรงเรียน

นายสมพันธ์   เพ็ชรตระกูล

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนและรับใบอนุญาต

นางปราณี  เรียนรู้

นางเพ็ญศรี   ไชยสลี 

นางวัชรี พัชรวิชญ์

นายนพดล  นีละเสถียร

นายศักดิ์ชัย    บุญมี

ที่ปรึกษา

นายภาวิณ   เพ็ชรตระกูล

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

นายจุติพันธ์    เพ็ชรตระกูล

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้าส่วนงานวิชาการ EP

หัวหน้าส่วนงานกิจการนักเรียน

นางนวลละออง    ชูชัย

หัวหน้าส่วนงานประชาสัมพันธ์

นางอัจฉรา โตสำเภา

หัวหน้าส่วนงานเนอสเซอรี่

น.ส.พิไลภรณ์  หะธรรมวงษ์

หัวหน้างานหลักสูตร และ

นายทะเบียน

นางนิตยา    พัฒนา 

หัวหน้างานหลักสูตร

นายชานุวัฒน์  บุระพันธ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการ EP