โครงการละคร คุณธรรม  ระดับชั้นอนุบาล แผนก English Program เรื่อง“Aladdin”